Аналіз
регуляторного впливу розпорядження в.о. голови Кагарлицької районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Кагарлицької райдержадміністрації»

 
1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Проект регуляторного акту розроблено з метою реалізації Закону України  «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від  16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (далі - Закон) центр надання адміністративних послуг надає послуги відповідно до переліку адміністративних послуг, що визначається органом, який його утворив - Кагарлицькою районною державною адміністрацією.

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, має включати адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

            Прийняття розпорядження в.о. голови Кагарлицької  районної державної адміністрації  «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Кагарлицької райдержадміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в  районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 
2. Цілі державного регулювання.

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в  районі шляхом затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Кагарлицької райдержадміністрації.

Прийняття розпорядження  забезпечить дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг.

 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як дана процедура  не відповідає вимогам Закону.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Прийняття даного проекту  розпорядження дасть  можливість:

- звернувшись до адміністратора у центрі суб’єкти господарювання та громадяни матимуть можливість раціонально скоротити  кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- безперешкодно суб’єктам господарювання та  громадянам одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

- реалізація прав та інтересів громадян  та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги».

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблемного питання пропонується прийняти розпорядження в.о.голови Кагарлицької  районної державної адміністрації  «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Кагарлицької райдержадміністрації» .

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через Центр надання адміністративних послуг Кагарлицької районної державної адміністрації, а також реалізувати основні принципи  державної політики у сфері  надання адміністративних послуг у частині  забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів  звернень.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.
 
Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження. Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Даний регуляторний акт, певним чином, впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Проведення аналізу вигод та витрат у повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних та економічних моделей, тощо.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється його дія, наведені вигоди та витрати у текстовій формі та занесені до таблиці вигод та витрат.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу Вигоди   Витрати
Інтереси держави

 Дотримання вимог Закону України  «Про адміністративні послуги».           

Забезпечення прозорості в системі надання адміністративних послуг, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Немає, реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету.
Інтереси суб’єктів господарювання Забезпечення прозорості в системі надання адміністративних послуг, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Немає
Інтереси громадян Забезпечення прозорості в системі надання адміністративних послуг, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг     Немає

Проаналізувавши вигоди та витрати, що виникають від запровадження регуляторного акта, вважаємо за доцільне впровадження зазначеного розпорядження.
 
7.Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня реєстрації, але не раніше дня   його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта
    
У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:
- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акту (дія регуляторного акта поширюється на мешканців Кагарлицького району та суб’єктів господарювання, які зареєстровані у Кагарлицькому районі);
- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;
- кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр, відповідно до переліку адміністративних послуг, що затверджується цим розпорядженням;
- загальна кількість наданих адміністративних послуг;
- кількість суб'єктів надання адміністративних послуг, які залучені за принципом організаційної єдності до надання адміністративних послуг через Центр;
- час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акт (середній час надання адміністративної послуги);
- кількість   скарг   одержувачів   послуг   з   приводу   порушення поряду    та    якості    надання    адміністративних    послуг    через   Центр;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджету та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта. Передбачається що час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, на отримання адміністративних послуг зменшиться.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. Регуляторний акт оприлюднений в Кагарлицькій районній газеті «Вісник Кагарличчини» та на офіційному веб-сайті Кагарлицької районної державної адміністрації http://www.kagarlyk-rda.gov.ua/ розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Заходи з відстеження будуть здійснюватись сектором з надання адміністративних послуг апарату Кагарлицької районної державної адміністрації у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливі, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.
Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки після проведення  повторного відстеження результативності.

 
 
Розробник:

Завідувач сектору з надання
адміністративних послуг апарату
Кагарлицької райдержадміністрації                                        О.В.Лукашенко

 

Додаткова інформація